Služby PPP Šumperk

Pro MŠ:
  • kroužek pro předškoláky zaměřený na rozvoj oblastí důležitých pro školní úspěšnost dítěte – jemné motoriky a grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, pozornosti, myšlení, paměti, početní představivosti a řeči.
Pro ZŠ:
  • reedukaci dětí se SPU (dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie)  – individuálně i skupinově;
  • rozvíjení grafomotoriky a psaní u žáků 1. a 2. tříd ZŠ;

Pro ZŠ i SŠ:

  • krátkodobé i dlouhodobé psychologické intervence u žáků a studentů;
  • komplexní řešení výchovných problémů u dětí a mládeže –  na základě speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky navštěvuje dítě (9 – 18 let), stejně jako jeho rodiče, individuální etopedické konzultace zaměřené na změnu nevhodného chování. V případě potřeby je intervence doplněna o péči psychologa, psychoterapeuta nebo pedopsychiatra;
  • programy pro třídní kolektivy (preventivní i intervenční) – zaměřené na zdravé vztahy v kolektivu, ošetření klimatu, koheze třídy, řešení vztahových problémů mezi žáky apod.;

Pro pedagogické pracovníky:

  • pravidelná setkávání se ŠMP, VP, školních psychologů a speciálních pedagogů;
  • vzdělávací semináře;
  • supervize;

 Zájemci nás mohou kontaktovat na tel. č. 583 21 52 79 nebo osobně na adrese PPP Šumperk, Husitská 12.