Služby PPP Šumperk

Pro MŠ
  • kroužek pro předškoláky zaměřený na rozvoj oblastí důležitých pro školní úspěšnost dítěte – jemné motoriky a grafomotoriky, zrakového vnímání, sluchového vnímání, pozornosti, myšlení, paměti, početní představivosti a řeči.
Pro ZŠ
  • reedukaci dětí se SPU ( dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie)  – individuálně i skupinově.
  • krátkodobé i dlouhodobé psychologické intervence u problémových žáků.
  • rozvíjení grafomotoriky a psaní u žáků 1. a 2. tříd ZŠ.

Rodiče, kteří mají zájem se mohou přihlásit  na tel. č. 583 21 52 79 nebo osobně na adrese PPP Šumperk, Husitská 12.