Oblastní metodici prevence

PŘEROV

 Kontakt: Mgr. Irena Oršulíková  a  Bc. Anna Kubíková

 Nabídka služeb:

 • předávání aktuálních informací z MŠMT, krajského úřadu, odborných pracovišť
 • informace o vzdělávacích nabídkách  pro školní metodiky prevence a další pedagogy
 • pravidelná setkávání se ŠMP
 • konzultace a metodická pomoc při tvorbě, realizaci či vyhodnocení preventivních programů školy a  školních preventivních strategií
 • telefonické nebo individuální konzultace  pro pedagogy, žáky, studenty, zákonné zástupce  k problematice vztahů ve škole, šikany, návykových látek a dalších rizikových jevů
 • metodické vedení a odborná spolupráce se ZŠ a SŠ  v případě výskytu rizikového chování, např. při podezření na šikanu
 • koncepce a koordinace  vzdělávacích projektů v oblasti prevence v rámci regionu a kraje
 • poradenství pro školy při podávání žádosti o dotaci MŠMT v oblasti PPRCH
 • organizace a lektorování  vzdělávacích programů   pro pedagogy (DVPP)  v rámci dotovaných projektů
 • aktivní spolupráce s regionálními organizacemi a odborníky v oblasti PPRCH
 • aktivní účast na realizaci „Městského  preventivního programu “ pro přerovské ZŠ
 • přímá preventivní práce se žáky a  studenty – nabídka preventivních programů
  • diagnostika klimatu třídních kolektivů
  • intervenční programy
  • pomoc třídnímu učiteli při budování třídního klimatu – tvorba třídních  pravidel
  • Bezpečně on-line  – od 4.ročníku ZŠ – zaměření lze konkretizovat dle věku a potřeb skupiny (prevence netolismu, kyberšikany, rizika sociálních sítí)
  • adaptační program pro 1. roč. SŠ, případně nově vzniklé kolektivy na ZŠ (např. 6. tř.)
  • „Povídejme si o toleranci“ – program zaměřený na prevenci šikany je primárně koncipovaný pro 1.stupeň ZŠ, ale lze jej adaptovat i pro starší žáky a studenty
  • „Nebe a peklo“ – program zaměřený na strategie zvládání hněvu je primárně určen  pro 1.stupeň ZŠ,  lze  jej adaptovat pro starší žáky a studenty jako prevenci násilí ve vztazích
  • „Zuřivec“ – pro žáky a studenty od 5.ročníku ZŠ, prevence domácího násilí . Podmínkou realizace  programu je  konzultace s třídním učitelem předem,  jeho seznámení s průběhem programu a s filmem „Zuřivec“ a informování zákonných zástupců před realizací programu ve třídě
  • „Skryté ostny“ – pro žáky od 5. ročníku ZŠ. Program je zaměřený na prevenci šikany. Prostřednictvím animovaného příběhu umožní žákům náhled na problém šikany z pohledu jeho aktérů, obětí i přihlížejících. Vede je k porozumění, motivům, vztahům a následně k možnostem, jak se šikaně bránit a co dělat, kdyby se s ní setkali.
  • „Motýlí cirkus“ – pro žáky 2. stupně  ZŠ a studenty SŠ. Možno využít v prevenci šikany. Program v rozsahu 2-3 vyučovacích hodin je zaměřený na pochopení jedinečnosti, respektování jinakosti a také motivaci k překonávání překážek. Žáci pracují s prožitkem z filmu The Butterfly Circus, který shlédnou v anglické verzi s českými titulky.
Realizace preventivních programů je možná po domluvě s pedagogickým pracovníkem školy, nutná je písemná žádost ředitele školy.  Výjimku tvoří  programy  „Bezpečně on-line“ pro 4.ročník   a „Povídejme si o toleranci“ pro  3.ročník  pro přerovské ZŠ. Tyto programy  jsou součástí nabídky Městského preventivního programu a jsou  realizované dle harmonogramu skupiny primární prevence Města Přerova, organizuje Lenka Škodová, odd.prevence MP Přerov.
OLOMOUC

 Kontakt: PhDr. Věra Neusar

Kontakt: Mgr. Kateřina Motlová

 •  Nabídka služeb:
  • metodická podpora školám při výskytu rizikového chování, poskytování individuálních odborných konzultací (osobní, telefonické) dle zájmu škol
  • telefonické nebo osobní konzultace s žáky, studenty a zákonnými zástupci k problematice vztahů ve škole, šikany, návykových látek a dalších rizikových jevů
  • úzká spolupráce se školními metodiky prevence (ŠMP), s oblastními metodiky prevence v rámci Olomouckého kraje a krajským školským koordinátorem prevence
  • konzultace a metodická pomoc při tvorbě, realizaci či vyhodnocení preventivních programů škol, při zavádění do praxe Systému výkaznictví preventivních aktivit (SV)
  • pravidelná setkávání se školními metodiky prevence
  • předávání aktuálních informací z MŠMT, krajského úřadu, odborných pracovišť -zejména z oblasti prevence
  • informování o možnostech vzdělávání v oblasti prevence a organizování seminářů pro pedagogy
  • spolupráce se státními i nestátními organizacemi, které se v kraji v prevenci angažují
  • zapůjčování odborné literatury, DVD a jiných materiálů
  • organizování Krajské konference PPRCH v Olomouci
  • přímá skupinová práce se žáky a studenty
  • diagnostika klimatu třídních kolektivů
PROSTĚJOV

 Kontakt: PhDr. Mgr. Kristina Kalabisová

 Nabídka služeb:

 • úzká spolupráce s oblastními metodiky prevence v rámci OK a krajským metodikem
 • aktivní spolupráce s regionálními organizacemi a odborníky v oblasti PPRCH
 • zajištění realizace vzdělávacích programů pro pedagogy v rámci projektů a dotací; pomoc při pořádání Krajské konference PPPRCH v Olomouci
 • úzká spolupráce se školními metodiky prevence v regionu, pravidelná setkávání se školními metodiky prevence ZŠ a SŠ
 • metodická pomoc školám (předávání informací z MŠMT, kraje, vzdělávací nabídky)
 • konzultace a metodická pomoc při tvorbě, realizaci či vyhodnocení minimálních preventivních programů, školních preventivních strategií
 • poskytování individuálních odborných konzultací – osobní, telefonické pro pedagogy, žáky, studenty, zákonné zástupce k problematice vztahů ve škole, šikany, návykových látek a dalších rizikových jevů
 • přímá preventivní práce se žáky a  studenty – realizace preventivních programů, včetně adaptačních programů pro nově vzniklé kolektivy
 • diagnostika klimatu třídních kolektivů
 • intervenční programy
 • pomoc třídnímu učiteli při budování třídního klimatu – tvorba třídních pravidel
 • příprava přednášek na témata týkající PPPRCH pro školy, případně pro zákonné zástupce školy
 • organizace a vedení podpůrných skupin pro pedagogy
 • dle potřeby a možností vydávání či zajišťování metodických materiálů z oblasti prevence
 • zapůjčování odborné literatury, DVD a jiných pomůcek
 • sebevzdělávání dle nabídky a možností
ŠUMPERK

 Kontakt: Mgr. Hana Prejdová

Prevence rizikového chování pro oblast Šumpersko, Zábřežsko a Mohelnicko.

 Nabídka služeb:

 • koordinační, metodická a konzultační  podpora škol v oblasti primární prevence rizikového chování (PPRCH)
 • metodická a konzultační  podpora škol při řešení konkrétních problémů souvisejících s výskytem rizikového chování u žáků, studentů
 • pravidelná setkávání se se školními metodiky prevence, se školními psychology a speciálními pedagogy
 • úzká spolupráce se školními metodiky prevence, s oblastními metodiky prevence v rámci Olomouckého kraje a krajským školským koordinátorem prevence
 • předávání aktuálních informací z MŠMT, krajského úřadu, odborných pracovišť
 • informace o vzdělávacích nabídkách  v oblasti PPRCH pro školní metodiky prevence a další pedagogy
 • konzultace a metodická pomoc při tvorbě, realizaci či vyhodnocení preventivního programu školy a dalších dokumentů školních prevence
 • realizace preventivních programů ve třídních kolektivech či pomoc s jejich tvorbou
 • diagnostika klimatu třídních kolektivů
 • preventivní a intervenční programy zaměřené na vztahy ve třídě
 • koordinace a realizace Komplexní preventivní program Šumperk  pro ZŠ v obvodu obce s rozšířenou působností – MěÚ Šumperk
 • poradenství pro školy při podávání žádosti o dotaci MŠMT v oblasti PPRCH, při získávání grantů a dotací na oblast prevence rizikového chování, projektová činnost
 • individuální konzultace – souvisejících s rizikovými projevy v chování dítěte (žáka)
 • zapůjčování odborné literatury, interaktivních her a jiných pomůcek pro prevenci RCH
 • spolupráce se státními i nestátními organizacemi, které se v kraji angažují v PPRCH 
JESENÍK

 Kontakt: Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

 Nabídka služeb:

 • předávání aktuálních informací z MŠMT, krajského úřadu, odborných pracovišť
 • informace o vzdělávacích nabídkách pro školní metodiky prevence a další pedagogy
 • pravidelná setkávání se ŠMP
 • konzultace a metodická pomoc při tvorbě, realizaci či vyhodnocení preventivních programů školy a školních preventivních strategií
 • telefonické nebo individuální konzultace pro pedagogy, žáky, studenty, zákonné zástupce k problematice vztahů ve škole, šikany, návykových látek a dalších rizikových jevů
 • metodické vedení a odborná spolupráce se ZŠ a SŠ v případě výskytu rizikového chování, např. při podezření na šikanu
 • poradenství pro školy při podávání žádosti o dotaci MŠMT v oblasti PPRCH
 • organizace a lektorování vzdělávacích programů pro pedagogy (DVPP) v rámci dotovaných projektů
 • aktivní spolupráce s regionálními organizacemi a odborníky v oblasti PPRCH
 • přímá preventivní práce se žáky a studenty – nabídka preventivních programů
 • diagnostika klimatu třídních kolektivů
 • intervenční programy
 • pomoc třídnímu učiteli při budování třídního klimatu – tvorba třídních pravidel