Krajská konference PPRCH

Krajská konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce  a další pedagogy základních a středních škol
VI. ROČNÍK – říjen 2017​

Krajská konference primární prevence Olomouckého kraje se konala již pošesté na VOŠ sociální Caritas v Olomouci. Akce proběhla 20. října a organizovala ji Pedagogicko-psychologická poradna a Speciální pedagogické centrum Olomouckého kraje (PPP a SPC OK) za finanční podpory Olomouckého kraje.

Konference se zúčastnilo přes 170 osob –  ať už v  roli účastníků,  přednášejících, lektorů nebo při zajišťování organizace a zázemí. Hosty, kteří konferenci zahajovali, byli ředitel PPP a SPC OK Mgr. Lubomír Schneider, náměstek hejtmana Ladislav Hynek, pracovník odboru prevence MŠMT Mgr. Vladimír Sklenář a krajský školský koordinátor prevence PhDr. Ladislav Spurný.

Tématem letošního ročníku byla „Autorita učitele“. Šlo zejména o snahu posílit učitele v jejich výchovných a komunikačních dovednostech, zvýšit jejich informovanost a sebedůvěru. Program v hlavním sále se věnoval postavení učitelů v současném systému školství, mentoringu učitelů a představena byla Linka pro rodinu a školu. Paralelně s programem v hlavním sále probíhaly workshopy pod vedením zkušených lektorů. Pozornost byla věnována syndromu vyhoření ve vztahu k povolání učitele a asertivitě v pedagogické komunikaci. Dále byl představen preventivní program Druhý krok a zprostředkováno bylo praktické sdílení k tématu třídnických hodin.

V prostorách konference byly také informační stánky neziskových organizací, které v rámci Olomouckého kraje nabízejí své služby v oblasti primární prevence rizikového chování. Návštěvníci zde také získali informace od lokálních síťařek působících v lokalitě ORP Olomouc, které se snaží o propojení jednotlivých aktérů, kteří pracují s dítětem a jeho rodinou v problémové situaci.

Podrobnější informace k programu konference a k úvodnímu příspěvku naleznete v přiložených souborech.


V. ROČNÍK – listopad 2016

V letošním roce se uskutečnil již V. ročník „Krajská konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce a další pedagogy základních a středních škol“. Jsme rádi, že se tato akce postupně stává tradicí a je o ni velký zájem z řad učitelů a dalších odborníků aktivních v oblasti primární prevence rizikového chování.

Za finanční podpory Olomouckého kraje se 11. 11. 2016 v oblíbených prostorách VOŠ Caritas Olomouc uskutečnil letošní ročník konference s ústředním tématem „Škola a rodina“. Akce se zúčastnilo přes 130 osob a byla organizována a realizována pracovníky PPP a SPC OK. Váženými hosty, kteří konferenci zahajovali, byli: pracovník odboru prevence MŠMT Mgr. Vladimír Sklenář, krajský školský koordinátor prevence PhDr. Ladislav Spurný a ředitel PPP a SPC OK Mgr. Lubomír Schneider.

Program v hlavním sále měl za cíl přiblížit aktuální nabídku služeb neziskových organizací působících v Olomouckém kraji: Sdružení D, Kappa-help a v rámci P-centra Rodinné centrum U Mloka a Centrum primární prevence. Prostor zde byl věnován také problematice školní docházky z pohledu OSPODu.

Paralelně s programem v hlavním sále probíhaly workshopy pod vedením zkušených lektorů. Vzhledem k tématu letošního ročníku se jeden z workshopů zabýval krizovými situacemi v rámci spolupráce škola-dítě-rodič, druhý přibližoval účastníkům metodiku Unplugged pro rodiče. V dalším workshopu byla věnována pozornost tématu šikany a problémových vztahů v kolektivu. Čtvrtý workshop se zaměřil na tématiku truchlení dětí při ztrátě blízkého člověka. Program všech workshopů byl shodný v dopoledním a odpoledním bloku, aby měli účastníci možnost se aktivně zúčastnit více témat.

Podrobnější informace k programu konference  a k jednotlivým příspěvkům naleznete v přiložených souborech.


IV. ROČNÍK – říjen 2015

„Krajská konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce a další pedagogy základních a středních škol“  se stává tradicí. Letošní již IV. ročník se konal dne  23.10.2015 opět v   prostorách VOŠs  CARITAS. Zúčastnilo se  ho  135 osob –  ať už v  roli účastníků,  přednášejících, lektorů  ve vedení workshopů  nebo při zajišťování organizace  a  zázemí. Hosty, kteří konferenci zahajovali, byli náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Zdeněk Švec, pracovník odboru prevence MŠMT Bc . Matouš Korbel a  krajský koordinátor primární prevence PhDr. Ladislav Spurný

Ústředním tématem bylo letos  „Bezpečné prostředí na školách.

Jedním ze základních atributů bezpečí na školách je vytváření funkčních vztahových pravidel v třídních kolektivech. Praktickým postupům, jak ve třídě pracovat s pravidly, byly věnovány   dva ze  čtyř workshopů ,  které jsou vždy  nedílnou součástí programu konference. Třetí  byl  věnován problematice primární prevence na středních školách. Čtvrtý  workshop  „Kouření a já“ byl praktickou ukázkou aplikace metod kritického myšlení při realizaci výukové lekce s preventivní tématikou.

Program v hlavním sále měl za cíl představit účastníkům,  co je na poli prevence v našem regionu aktuální. Stěžejním příspěvkem dopoledního programu byly  informace o výstupech z projektu  WYNSPI II. , který se zabýval tvorbou „vzorových“ MPP a jejich  ověřováním v praxi. Dále to byly  prezentace a  informace o  novinkách  v nabídce neziskových organizací  působících v Olomouckém kraji:  P-centrum Olomouc, Kappa –help Přerov,  Pontis Šumperk.  V průběhu dopoledne se posluchači mohli seznámit také s novou metodikou pro 1.stupeň ZŠ – s preventivním programem Druhý krok. Tento program se zaměřuje na podporu rozvoje emoční inteligence dětí, vede ke zmírnění projevů agresivity a k rozvoji sociálních dovedností dětí . Zavedení tohoto programu do českých škol a  ověření jeho efektivity je cílem projektu Katedry psychologie FF UP Olomouc.

Odpolední program byl zaměřený na příklady dobré praxe. Zástupci Sdružení D v Olomouci  nabídli účastníkům konkrétní zážitkovou aktivitu – hru Menhiry, kterou rádi  využívají v adaptačních programech. Závěr programu v hlavním sále patřil dvěma učitelkám z 1.stupně ZŠ, které pro inspiraci  nabídly  účastníkům své know –how třídního učitele  pro budování zdravého vztahového klimatu ve svých třídách.

Konference byla organizována a realizována pracovníky PPP a SPC OK, pracoviště Přerov,   finančně byla  podpořena  Olomouckým krajem.

Podrobnější informace k programu konference  a k jednotlivým příspěvkům naleznete v přiložených souborech.


III. ROČNÍK – listopad 2014

Na začátku října  proběhl v Olomouci již III. ročník „ Krajská konference primární prevence rizikového chování pro metodiky prevence, výchovné poradce a další pedagogy základních a středních škol“. Akce  se konala 3.října  2014 v prostorách VOŠs  CARITAS. Zúčastnilo se jí  okolo 120 osob –  ať už v  roli účastníků,  přednášejících, lektorů  ve vedení workshopů  nebo při zajišťování organizačních věcí a technického zázemí. Vzácnými hosty byli náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Zdeněk Švec, krajský koordinátor primární prevence PhDr. Ladislav Spurný,  ředitel PPP a SPC OK Mgr. Lubomír Schneider  a pracovník odboru prevence MŠMT Mgr. Vladimír Sklenář.

Tématicky byla konference zaměřená na podporu té části primární prevence, kterou realizují učitelé na školách v rámci školního vzdělávacího programu.  Příspěvky v hlavním sále seznamovaly posluchače s aktuálním děním na poli prevence z pohledu MŠMT, s nabídkou vzdělávání, které realizuje PPP a SPC  OK v rámci preventivních projektů a  s činností neziskových organizací  P-centrum Olomouc, Kappa- help Přerov a Sdružení D Olomouc.
Velmi zajímavý  byl praktický příspěvek Mgr. Soni Matějkové o práci a zkušenosti  s metodikami „Kočičí zahrada“ pro 1.stupeň a UNPLUGGED pro 2. stupeň ZŠ.
Náplň tří workshopů, které probíhaly paralelně s programem v hlavním sále, tvořily preventivní lekce, při nichž jsou využity metody kritického myšlení. Tyto lekce připravili a vedli oblastní metodici PPRCH Mgr. K.Motlová, Mgr.P. Halama a Mgr. V. Recová. V praxi tak aplikovali a předali dál  znalosti a dovednosti, které získali na semináři Kritické myšlení pro poradenské pracovníky. Tento seminář v současné době probíhá také  pro skupinu učitelů na přerovském pracovišti PPP a SPC OK.

Konference a oba semináře kritického myšlení jsou stěžejními aktivitami preventivního projektu s názvem „Krajská konference a vzdělávání pro pedagogické pracovníky se zaměřením na tu část primární prevence na základních a středních školách, která je  realizována  pedagogy  –  školními  metodiky prevence, výchovnými  poradci  a ostatními pedagogy  v rámci školního vzdělávacího programu.“  Tento projekt  byl  finančně podpořen  Olomouckým krajem.

Podrobnější informace k programu konference  a k jednotlivým příspěvkům naleznete v přiložených souborech.