Metodika prevence

Metodika primární prevence rizikového chování se zabývá především včasným preventivním působením a diagnostikou rizikových projevů chování u dětí a mládeže.  Mezi tyto projevy patří např.: agresivní chování, šikana, zneužívání návykových látek, gambling, vandalismus, záškoláctví, rasismus, poruchy příjmu potravy a další. Úkolem oblastního metodika primární prevence je úzce spolupracovat se školními metodiky v regionu, koordinovat jejich činnost, informovat je o možnostech vzdělávání, o odborné literatuře, aktualizovat kontakty na dostupná krizová, poradenská a preventivní zařízení, zprostředkovávat spolupráci s dalšími zúčastněnými státními i nestátními institucemi, organizovat pravidelná setkávání a přednášky. Je garantem minimálních preventivních programů jednotlivých škol. Formou osobních návštěv ve školách pomáhá řešit aktuální problémy související s výskytem drogového experimentu, šikanování, šíření návykových látek apod. Nabízí pomoc dětem, kterých se zmíněná problematika týká, spolupracuje s rodiči, se školou a doporučuje vhodný postup směřující k optimalizaci situace.

PPP Olomouckého kraje zajišťuje školám poradenství a spolupráci při prevenci, identifikaci a ošetření výskytu rizikových jevů prostřednictvím i individuální práce s dítětem a jeho rodiči. Pomáhá včasnou diagnostikou, krizovou intervencí a doporučením vhodných výchovných postupů v rámci rodiny i případných pedagogických změn v rámci školy. Spolupráci se školními metodiky prevence koordinuje na každém pracovišti PPP OK oblastní metodik prevence formou pravidelných konferencí a besed, osobních, telefonických i e-mailových konzultací, preventivními nebo intervenčními programy pro žáky.